โครงการอบรมโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 1 รอบที่ 2 )

        วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 1 รอบที่ 2 ) โดยมี นายปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า ปลัดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ นายธีรยุทธ์ เอกจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 2 อำเภอร้องกวาง และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิด
        มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ การจัดทำผังน้ำระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำ เป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในระดับพื้นที่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 55 คน พื้นที่ 11 ตำบล โดยมีนายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้เชี่ยวชาญสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่