โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา ชั้น3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่