องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกลำห้วยแม่ปาก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน

              วันที่ 17 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกลำห้วยแม่ปาก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน