โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวังสาคร หมั่นขีด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya