5 ธันวาคม 2562 นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่ ที่จัดกิจกรรม สืบสานงานที่พ่อทำนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปลูกผักปลอดภัย โดยมีการอบรมการเลี้ยงไส้เดือน การผลิตสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีโดยมีเครือข่ายจาก 8 อำเภอจำนวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมและนำไปใช้ในพื้นที่และขยายผลแก่สมาชิกปลูกผักปลอดภัยในปีงบประมาณ 2563

5 ธันวาคม 2562 นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่ ที่จัดกิจกรรม สืบสานงานที่พ่อทำนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปลูกผักปลอดภัย โดยมีการอบรมการเลี้ยงไส้เดือน การผลิตสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีโดยมีเครือข่ายจาก 8 อำเภอจำนวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมและนำไปใช้ในพื้นที่และขยายผลแก่สมาชิกปลูกผักปลอดภัยในปีงบประมาณ 2563 อบจ.แพร่ สนับสนุนงบประมาณ 1,500,000 บาท ในการตั้งศูนย์เรียนรู้ 8 อำเภอ