5 ธันวาคม 2562 อบจ.แพร่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.แพร่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง โดยมีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวน 14 หมู่บ้าน ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน

5 ธันวาคม 2562 อบจ.แพร่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.แพร่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง โดยมีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวน 14 หมู่บ้าน ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน ในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาตะกอนลงอ่างเก็บน้ำ ทำให้อ่างแม่กางตื้นเขิน โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายดักตะกอนก่อนลงอ่างเก็บน้ำและฟื้นฟูป่าเหนืออ่างแม่กาง เพื่อให้ซับน้ำฝนได้ดีขึ้น