วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา ทั้งนี้เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยก่อนการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มาพบปะกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และได้กล่าวชื่นชมการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การสนับสนุนเครือข่ายป่าชุมชน พร้อมกันนี้จะได้นำเรื่องการจัดการน้ำเป็นวาระสำคัญของจังหวัดต่อไป