• Version
  • Download 4
  • File Size 5.01 MB
  • File Count 1
  • Create Date 24 กุมภาพันธ์ 2021
  • Last Updated 15 มีนาคม 2021

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อหินคลุก จำนวน 1,740 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งแล้ง เชื่อ หมูที่ 6 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51004/76