• Version
  • Download 1029
  • File Size 5.59 MB
  • File Count 1
  • Create Date 1 มีนาคม 2021
  • Last Updated 11 มีนาคม 2021

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ค่าหินคลุก จำนวน 3,053 ลูกบาศก์เมตร โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายเลียบชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51004/77