• Version
  • Download 12
  • File Size 121.32 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16 ตุลาคม 2019
  • Last Updated 20 กรกฎาคม 2020

ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ เรื่อง การใช้ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2563