• Version
  • Download 17
  • File Size 110.63 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16 ตุลาคม 2019
  • Last Updated 20 กรกฎาคม 2020

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542