• Version
  • Download 3
  • File Size 195.36 KB
  • File Count 1
  • Create Date 19 กุมภาพันธ์ 2021
  • Last Updated 19 กุมภาพันธ์ 2021

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561