• Version
  • Download 1
  • File Size 92.04 KB
  • File Count 1
  • Create Date 27 มกราคม 2022
  • Last Updated 27 มกราคม 2022

ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562