• Version
  • Download 0
  • File Size 11.16 MB
  • File Count 1
  • Create Date 26 พฤศจิกายน 2019
  • Last Updated 26 พฤศจิกายน 2019

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเต่า ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/698