• Version
  • Download 0
  • File Size 6.04 MB
  • File Count 1
  • Create Date 26 พฤศจิกายน 2019
  • Last Updated 26 พฤศจิกายน 2019

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ AED Automatic External Difibrillator พร้อมติดตั้งเครื่อง (AED) จำนวน 6 เครื่อง พร 51009/840