• Version
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11 มิถุนายน 2020
  • Last Updated 11 มิถุนายน 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ พร 51009/468