• Version
  • Download 6
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 18 มิถุนายน 2020
  • Last Updated 18 มิถุนายน 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ พร 51009/479