• Version
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 17 สิงหาคม 2020
  • Last Updated 17 สิงหาคม 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0033 บ้านวังวน - บ้านโตนใต้ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/634