• Version
  • Download 1933
  • File Size 1.41 MB
  • File Count 1
  • Create Date 21 กรกฎาคม 2023
  • Last Updated 21 กรกฎาคม 2023

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานซอย 22 ขวา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกวาว เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51004/512