• Version
  • Download 55
  • File Size 6.02 MB
  • File Count 1
  • Create Date 27 มกราคม 2021
  • Last Updated 15 มีนาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร 51004/20