• Version
  • Download 67
  • File Size 1.06 MB
  • File Count 1
  • Create Date 6 พฤษภาคม 2021
  • Last Updated 6 พฤษภาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51004/182