• Version
  • Download 149
  • File Size 20.90 MB
  • File Count 1
  • Create Date 17 พฤษภาคม 2021
  • Last Updated 17 พฤษภาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย พร 51004/203