• Version
  • Download 0
  • File Size 9.54 MB
  • File Count 1
  • Create Date 8 ธันวาคม 2019
  • Last Updated 8 ธันวาคม 2019

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางรินคสล. สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ และหมู่ที่ 7, 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/932