• Version
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16 มกราคม 2020
  • Last Updated 16 มกราคม 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บ้านกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ พร 51009/991