• Version
  • Download 1
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 16 มกราคม 2020
  • Last Updated 16 มกราคม 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บ้านกอเปา) พร 51009/998