• Version
  • Download 162
  • File Size 1.46 MB
  • File Count 1
  • Create Date 18 พฤศจิกายน 2020
  • Last Updated 15 มีนาคม 2021

เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงานจ้าง แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0010 บ้านไผ่โทน - บ้านน้ำพุสูง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/820