สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ งานสารบรรณกลาง
- งานรัฐพิธีต่างๆ
- งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป
- งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.
- งานต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลต่างๆ
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการบริหาร
- งานจัดระบบงานในหน่วยงาน
- งานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยกิจกรรมฯ
- งานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด
- งานการขอใช้อาคารสถานที่ห้องประชุมในความรับผิดชอบ
- งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานเลขานุการคณะผู้บริหาร/คณะผู้บริหารงาน อบจ.
- งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะผู้บริหาร
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนที่ร้องขอ
- งานจัดการประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร
- งานขออนุมัติเดินทางไปราชการคณะผู้บริหาร
- งานสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการคณะผู้บริหาร
- งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร
- งานขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์คณะผู้บริหาร
- งานปฏิทินตารางนัดหมายผู้บริหาร
- งานตรวจสอบกลั่นกรองแฟ้มเสนองานก่อนนำเสนอผู้บริหาร
- งานการบริการขอใช้รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
- งานขอใช้และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง
- งานคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายงาน คณะผู้บริหาร
- งานเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์
- งานกิจการพาณิชย์
- งานบริการและดูแลสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัด
- งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวของ อบจ.
- งานสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านกิจการพาณิชย์
- งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.
- งานบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
- งานฎีกาจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ สำนักปลัด
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด
- งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานฎีกาเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ
- งานรายงานเงินสำรองจ่ายจากงบกลาง
- งานลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการ
- งานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการงานนโยบาย อบจ.
- งานศึกษาวิเคราะห์ วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.
- งานรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์งานประชาสัมพันธ์
- งานวางแผนแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
- งานพิจารณาวางแผนหลักเกณฑ์ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- งานออกแบบ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
- งานประสานเพื่อการประชาสัมพันธ์ กับสื่อมวลชนต่างๆ
- งานรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อการประชาสัมพันธ์
- งานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ อบจ.
- งานบันทึกภาพถ่ายกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ อบจ.
- งานจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศองค์การ
- งานรายงานผลกิจกรรมของ อบจ.
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย