กองสาธารณสุข

ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้

(๑)  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

* การศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
- งานวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วิเคราะห์ข้อมูล สถิติและประมวลผลด้านสาธารณสุข
- งานศึกษา งานค้นคว้า วิจัย เพื่อส่งเสริม พัฒนารูปแบบ และกลไกเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและเหมาะสมสำหรับสถานการณ์
* งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
- งานยุทธศาสตร์ และกระบวนการจัดทำแผนสาธารณสุข
- การจัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ
- งานส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยงานบริการสุขภาพของชุมชน ท้องถิ่น และ ภาคเอกชน
- การประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเกี่ยวข้อง
- งานประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการสาธารณสุข
* งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ
- งานกำกับ งานวางแผน งานติดตาม รายงานการดำเนินงานของหน่วยการให้บริการสาธารณสุข ให้เป็นมาตราฐาน และมีประสิทธิภาพ
* งานสุขาภิบาลชุมชน
* อนามัยสิ่งแวดล้อม
* งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
* งานกฎหมายสาธารณสุข
* งานธุรการ
* งานด้านสารบรรณและธุรการ
- งานจัดหาพัสดุ งานจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบำรุง
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศ ของกองสาธารณสุข
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนบุคลากร
- งานสวัสดิการต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ
- ขออนุมัติ เงินยืมและส่งใช้เงินยืม โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
- งานสวัสดิการ งานกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยบุคลากรในองค์กร
- งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
* งานควบคุมภายใน
- งานจัดทำแผนเกี่ยวกับงบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
- งานวิชาการ พัฒนาคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
- งานบุคลากร
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

(๒)  ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข
- การประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเกี่ยวข้อง
- งานกำกับ งานวางแผน งานติดตาม รายงานการดำเนินงานของหน่วยการให้บริการสาธารณสุข ให้เป็นมาตราฐาน และมีประสิทธิภาพ
- งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ
- งานสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล
- งานการแพทย์ฉุกเฉิน
- ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ. แพร่
- งานสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ได้รับประสบภัยต่าง ๆ
- งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ
- ให้บริการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
- งานโครงการสนับสนุนคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

(๓)  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
* งานให้บริการด้านสาธารณสุข
- งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- งานโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อบจ. แพร่
* งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
- งานติดตาม ประเมินผลงานด้านสาธารณสุข
- งานส่งเสริมกลไกในการป้องกันภัยจากโรคติดต่อและยาเสพติดให้โทษ
- งานด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
- งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ระบบบริหารจัดการให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรถรภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพและดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เพื่อสุขอนามัยที่ดี
- งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชน ประชาชนมีความรู้ให้มีความเหมาะสมทั้งอาชีว อนามัย และความปลอดภัย
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำวิชาการ งานส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย