กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

1.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบกลั่นกรองงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ดังนี้

1.1 งานจัดทำแผนงานด้านพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์

1.2 งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน

1.2.1 งานส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

1.2.2 งานร่วมมือและประสานกับส่วนราชการอื่น ในการจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

1.3 งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

1.4 งานพัฒนาชุมชน

1.4.1 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

1.4.2 การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนขององค์กรชุมชน

1.4.3 งานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน

1.4.4 งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน

1.4.5 งานส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำการพัฒนา การสร้างความร่วมมือของผู้นำชุมชน

1.5 งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

1.6 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

1.7 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำวิชาการ

1.8 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.8.1 งานบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านหัตถกรรมและOTOP (ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มล้านนา) ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

1.8.2 งานบริหารจัดการอาคารวิสาหกิจชุมชน สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

1.8.3 งานบริหารจัดการโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ (กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพสุราพื้นบ้าน) ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

1.8.4 งานบริหารจัดการโครงการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสุราชุมชน จังหวัดแพร่ (ศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ในด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการยกระดับการแปรรูปสมุนไพร)  ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

1.8.5 งานบริหารจัดการอาคารราชพัสดุ (ศูนย์การเรียนรู้ประตูชัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1.8.6 งานธุรการ งานพัสดุ งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งานควบคุมงบประมาณ งานควบคุมภายใน งานรถยนต์ส่วนกลางและงานบุคลากร

2.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2.1 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

2.1.1 สำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ

2.1.2 งานส่งเสริมและให้ความรู้พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน

2.1.3 งานฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ และประชาชนทั่วไปในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด

2.1.4 งานส่งเสริมอาชีพ ตามนโยบายของรัฐและท้องถิ่น

2.1.5 งานส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีแม่บ้าน องค์กรสตรีและเครือข่ายในพื้นที่

2.1.6 งานส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

2.1.7 งานส่งเสริมและฝึกอบมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

2.1.8 งานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ของประชาชน

2.2 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำวิชาการ

2.3 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2.3.1 งานให้การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560

2.3.2 งานบริหารจัดการสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

2.3.3 งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์หน่วยงานและงานจัดนิทรรศการ