กองแผนและงบประมาณ

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ

               1. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
                   - งานการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                   - งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด
                   - งานแผนพัฒนาประจำปี
                   - งานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
                   - งานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
                   - งานสัมมนาประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
                   - งานประสานการจัดทำแผนพัฒนา่จังหวัด
                   - การจัดทาแผนดำเนินงานประจำปี
                   - งานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
                   - งานส่งเสริมการลงทนระดับจงหวัด
                   - งานโครงการเงินอุดหนุ่นเฉพาะกิจ
                   - งานธุรการของฝ่ายนโยบายและแผน
                   - งานอื่นๆ ท่ี่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

               2. ฝายงบประมาณและพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                   - งานจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                   - งานการโอนเงินงบประมาณ
                   - งานงบประมาณเพิ่มเติม
                   - งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
                   - งานโครงการเงินอุดหนุน
                   - งานการขออนุมัติดําเนินการตามข้อบัญญัติฯ
                   - งานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ประจํากอง
                   - งานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
                   - งานจัดวางระบบควบคุมภายใน
                   - งานธุรการของแผนและงบประมาณ (งานทำลายเอกสาร)
                   - งานธุรการของฝ่ายงบประมาณและพัฒนา
                   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

               3. ฝ่ายติดตามและประเมินผล
                   - งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
                   - งานตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าประจำปี
                   - งานรวบรวมสถิติข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โตรงการประจำปี
                   - งานกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท. E-plan
                   - งานติดตามและประเมินผลการใช่้จ่ายเงินงบประมาณ
                   - งานจัดทำแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
                   - งานตรวจติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
                   - งานธุรการของฝ่ายติดตามและประเมินผล
                   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย