กองการเจ้าหน้าที่

ภารกิจของส่วนราชการ

1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 • งานสรรหาบุคคล ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.
 • งานการย้าย/โอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 • งานรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น
 • งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ อปท.
 • งานการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 • งานกรณีการออกจากราชการ/การกลับรรับราชการของข้าราชการ
 • งานรับรองเวลาทวีคูณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
 • งานการตรวจรับรองบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
 • งานปรับปรุงโครงสร้างและแผนอัตรากำลังบุคลากร อบจ.
 • งานกำกับ ดูแลระบบฐานข้อมูลประวัติบุคลากร อบจ.
 • งานผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 • งานระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการ
 • งานการหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านบริหารงานบุคคล
 • งานวิเคราะห์หาปริมาณงานบุคคลากร ของแผนอัตรากำลัง
 • งานเลขานุการคณะกรรมการ ก.จ.จ.
 • งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • งานธุรการฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • การงานประวัติผู้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (สปสช.)
 • งานจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 • งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • งานผนพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร
 • งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
 • งานข้อมูลประวัติบุคลากร (ก.พ.7)
 • งานเลื่อนระดับสายงานผู้ปฏิบัติ
 • งานบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 • งานจัดทำบัตรประจำตังเจ้าหน้าที่ของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • งานฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
 • งานการขอศึกษาต่อ และทุนการศึกษาของบุคลากร อบจ.
 • งานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่งบุคคล
 • งานติดตามภารกิจถ่ายโอนบุคลากร มาสังกัด อบจ.
 • งานเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาฝึกงาน
 • งานบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ
 • งานควบคุม ตรวจสอบ เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 • งานปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • งานผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

 • ตรวจสอบ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณของส่วนราชการ
 • งานควบคุมและตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ
 • งานควบคุม และเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
 • งานควบคุมทะเบียนประวัติพัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และมูลเหตุแห่งการร้องเรียน ร้องเรียนร้องขอ
 • งานรับผิดชอบการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
 • งานการพิจารณาและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานการศึกษาวิเคราะห์วางแผน เสริมสร้างวินับและระบบคุณธรรมในกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง
 • ่งานหามาตรการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง
 • งานให้ความเห็นและคำปรึกษาแนะนำหรือเสนอแนะทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • งานประมวลจริยธรรม
 • งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 • งานส่งเสริม และพัฒนาให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีวินัยคุณธรรม และจริยธรรม
 • งานธุรการ สารบรรณของส่วนราชการ
 • งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
 • งานรวบรวม และจัดทำข้อมูลเพื่อบรรจุแผนพัฒนา และข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม
 • งานพิจารณาวินิจฉัยและให้ความเห็นเพื่อบรรจุแผนพัฒนา และข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม
 • งานพิจารณาวินิจฉัยและให้ความเห็นเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน และร้องขอความเป็นธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัด
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย