เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดของเล่นเด็กและลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/644

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2YIfsDj