วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการเรียนรู้  คู่คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรักในถิ่นกำเนิด  เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา

 

เป้าประสงค์

 1. ส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

 2. จัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกายและการสาธารณสุข

 3. ส่งเสริมการลงทุนและการประกอบอาชีพของประชาชน

 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 6. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย

 7. ส่งเสริมกิจกรรมของศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 8. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

ค่าเป้าหมาย

 1. มีความพร้อมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ร่วมจัดการศึกษาในโครงการนำร่องและจัดการศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอน

 2. ประชาชนมีจิตสำนึกถึงคุณค่าและสืบสานศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 3. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี

 4. ประชาชนมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี

 5. มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

 6. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และมีการป้องกันภัยพิบัติที่ดี

 7. ชุมชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย