กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาอุทกภัยในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาอุทกภัยในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้ว