ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563