0%

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

* งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล

     - งานสนับสนุนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

     - งานเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดแพร่

     - งานพัฒนาเป่าบ่อบาดาลพื้นที่จังหวัดแพร่

     - งานกำจัดขยะอันตราย

     - งานบริการเตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน แบบเคลื่อนที่

     - งานการจัดเตรียมสถานที่ งานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณีต่าง ๆ

* งานสนับสนุนการดำเนินการโครงการตามภารกิจ อบจ.

      - งานสนับสนุนงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

      - งานสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      - งานสนับสนุนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

      - งานดูแลพื้นที่สีเขียวศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS

* งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ

       - งานธุรการ

*งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย