0%

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

Homeฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

* งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล

     – งานสนับสนุนปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

     – งานเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดแพร่

     – งานพัฒนาเป่าบ่อบาดาลพื้นที่จังหวัดแพร่

     – งานกำจัดขยะอันตราย

     – งานบริการเตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน แบบเคลื่อนที่

     – งานการจัดเตรียมสถานที่ งานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณีต่าง ๆ

* งานสนับสนุนการดำเนินการโครงการตามภารกิจ อบจ.

      – งานสนับสนุนงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

      – งานสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      – งานสนับสนุนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

      – งานดูแลพื้นที่สีเขียวศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS

* งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ

       – งานธุรการ

*งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย