0%

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

Homeฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
– งานสำรวจออกแบบโครงการ
– งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
– งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
– งานออกแบบและเขียนแบบ
– งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตามภารกิจ อบจ
– งานการผังเมืองรวม
– งานแผนการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
– งานกำหนดมาตรฐานทางด้านช่าง
– งานช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคนิค ในการสำรวจและออกแบบเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอ
– งานสำรวจและออกแบบประมาณการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการก่อสร้าง บูรณะบำรุงซ่อมแซม
– งานทดสอบและวิเคราะห์ในห้องทดลอง
– งานเจาะสำรวจและทดสอบในภาคสนาม
– ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
– บันทึกข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– รายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย