0%

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

Homeฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
– งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี
– งานตรวจสอบการก่อสร้าง ควบคุมอาคารตามกฎหมาย
– งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
– งานควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ
– งานรวบรวมจัดทำทะเบียนโครงการ/รายงานผลการปฏิบัติงาน
– งานปรับปรุงและบำรุงรักษา อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้างในสังกัด อบจ.แพร่
– งานฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
– งานการถ่ายโอนโครงสร้างพื้นฐาน
– งานสนับสนุนการดำเนินกิจการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
– งานรวบรวมข้อมูลและประมาณการค่าใช้จ่ายงานซ่อม บำรุงผิวจราจร
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย