0%

ฝ่ายเครื่องจักรกล

Homeฝ่ายเครื่องจักรกล

ฝ่ายเครื่องจักรกล
– งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี
– งานบริหารจัดการเครื่องจักรกลต่างๆ
– งานรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และยานพาหนะ
– งานแผนงานและบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
– งานแผนงานควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง
– งานสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิคและเครื่องจักรกล แก่หน่วยงานท้องถิ่น
– งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลภาคสนาม
– งานสนับสนุนการดำเนินกิจการก่อสร้างและซ่อมบำรุง และสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
– งานปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ยานยนต์
– งานช่างกลประจำโครงการ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับมอบหมาย