0%

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS

โทรติดต่อ 0-5465-1721 - 3 ต่อ 102 - 107