กองพัสดุและทรัพย์สิน

ภารกิจของส่วนราชการ

        1. ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน

            - ประสานงานงบประมาณจัดซื้อ จัดจ้าง

            - งานข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

            - งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ตรวจรับพัสดุตามโครงการที่อนุมัติจัดทำ

            - งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อพัสดุ

            - งานร่างสัญญาซื้อ จ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทุกประเภท

            - งานจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุตามโครงการที่กำนหดไว้ในข้อบัญญัติฯ ในลักษณะพัสดุกลาง

            - งานจัดทำทะเบียนคุมเลขสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง

            - งานปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

            - งานจัดหา และบริหารพัสดุ

            - งานเงินทุนสวัสดิการ อบจ.

            - งานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ ลูกจ้าง อบจ.

            - งานประชาสัมพันธ์ ตอบปัญญาด้านงานพัสดุ

            - งานบริการให้เช่า ใช้ทรัพย์สิน อบจ.

            - งานปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน

            - งานบริการด้านสัญญาต่างๆ

            - งานมาตรการการบริหารงานพัสดุ

            - งานบริหารทั่วไปภายใน

            - งานเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา/ประกวดราคา และการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติ

            - งานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ การตรวจสอบ การเก็บรักษษหลักฐาน ใบสำคัญการจัดซื้อ จัดจ้างทุกประเภท

            - งานจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินและสรรพากรจังหวัด

            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

       2. ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน

           - งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

           - งานมาตรการการบริหารงานพัสดุ

           - งานจัดหาพัสดุ และทรัพย์สิน

           - งานข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์

          - งานควบคุม ตรวจสอบ การรับ จ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน

          - งานการจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สิน

          - งานการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ ตามระเบียบงานพัสดุ

          - งานการอนุญาตให้หน่วยงานอื่นให้ทรัพย์สิน อบจ.

          - งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ทุกชนิด

         - งานกำหนดรหัสพัสดุของ อบจ.

         - งานด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงาน

         - งานเอกสารการโอนมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่นตามที่ข้อบัญญัติกำหนด

         - งานเอกสารการยืมใช้ทรัพย์สินแก่หน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ

         - งานมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลเกี่ยวกับพัสดุ

         - งานบันทึกทะเบียนกลางเพื่อควบคุมการปรับปรุง/บำรุงรักษาทรัพย์สินทุกรายการของ อบจ.

         - งานทะเบียนคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทบ้านพัก อาคารและทรัพย์สินของ อบจ.

         - งานกำกับภายใน ด้านบุคคลในหน่วยงาน

         - งานประชาสัมพันธ์ ตอบปัญหาด้านงานพัสดุ

         - งานปรับปรุงมูลค่าทรพัย์สินประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามทะเบียนคุมทุกรายการให้เป็นปัจจุบันด้วยวิธีคิดค่าเสื่อมราคา

        - งานตรวจสอบภายใน

        - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย