โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา

ภารกิจของส่วนราชการมีดังนี้

          1.1 ฝ่ายวิชาการ

                   - การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

                   - การวางแผนงานด้านวิชาการ

                   - การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

                   - การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

                   - การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

                   - การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

                   - การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

                   - การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

                   - การนิเทศการศึกษา

                   - การแนะแนว

                   - การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

                   - การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

                   - การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

                   - การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

                   - การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

                   - การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

                   - การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

           1.2 ฝ่ายงบประมาณและแผน

                   - การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

                   - การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง

                   - การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

                   - การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

                   - การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

                   - การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

                   - การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

                   - การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

                   - การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

                   - การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                   - การวางแผนพัสดุ

                   - การกำหนดรูปแบบราบการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

                   - การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

                   - การจัดหาพัสดุ

                   - การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

                   - การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

                   - การเบิกเงินจากคลัง

                   - การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

                   - การนำเงินส่งคลัง

                   - การจัดทำบัญชีการเงิน

                   - การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน

                   - การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน

           1.3 ฝ่ายงานบริหารบุคคล

                   - การวางแผนอัตรากำลัง

                   - การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   - การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

                   - การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   - การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

                   - การลาทุกประเภท

                   - การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                   - การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

                   - การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน

                   - การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

                   - การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

                   - การออกจากราชการ

                   - การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

                   - การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                   - การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   - การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

                   - การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

                   - การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   - การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต

                   - การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

           1.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   - การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

                   - การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

                   - การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

                   - งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

                   - การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

                   - การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

                   - งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                   - การดำเนินงานธุรการ

                   - การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

                   - การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

                   - การรับนักเรียน

                   - การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา

                   - การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

                   - การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                   - การทัศนศึกษา

                   - งานกิจการนักเรียน

                   - การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

                   - การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

                   - งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

                   - การรายงานผลการปฏิบัติงาน

                   - การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

                   - แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน