องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 

โทรศัพท์ 0 5453 2485-8 โทรสาร 0 5451 1229

ส่วนราชการ หมายเลขภายใน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 102 - 107
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 108 - 110
กองแผนและงบประมาณ 111 - 113
กองคลัง 114 - 116
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 117 - 119
กองพัสดุและทรัพย์สิน  120 - 123
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  131 - 132
กองการเจ้าหน้าที่ 401 - 403
กองช่าง 0 5465 1721 - 3  ต่อ 102 - 107 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://www.phraepao.go.th

Facebook Fan Page :  https://www.facebook.com/phraeprovincehttps://www.facebook.com/phraepaophrae

 [email protected]

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่