• วันที่ 11 ตุลาคม 2564
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์โดยสารปรับอากาศ) ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณากำหนดวันเวลาสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือก

       

 • วันที่ 8 ตุลาคม 2564
 • ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ชั้น 2 อาคาร 2

          

 • วันที่ 6 ตุลาคม 2564
 • การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 1

   

 • วันที่ 23  กันยายน 2564
 • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และลูกจ้างประจำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ได้มีการประชุมซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

วันที่ 22 กันยายน  2564

 • การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2564 เวลา 09.30 น.

 • วันที่ 17 กันยายน 2564
 • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน ขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน

 • วันที่ 14 กันยายน 2564
 • ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 อัตรา โดยในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว ซึ่งมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่14 ก.ย.2564 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาประกาศการรับสมัคร กำหนดวัน เวลา รับสมัคร ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้นำเสนอให้นายกอบจ.แพร่พิจารณาลงนามในประกาศรับสมัครเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไป

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

 • การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

         

 • 21 กรกฎาคม 2564
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์โดยสารปรับอากาศ) จำนวน 1 อัตรา โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ซึ่งมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศรับสมัครเพื่อกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงมีการกำหนดให้รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดการรับสมัครให้ผู้สนใจคอยติดตามประกาศจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ทางเว็ปไซต์ www.phraepao.go.th หัวข้อ "ประกาศงานสรรหาบุคลากร"

       

 • เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการดำเนินการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และคณะกรรมการได้ร่วมกันสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องขอโอนดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ขอโอน
 •  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัครสรรหารและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนนต์ (รถยนต์โดยสารปรับอากาศ)  อ่าน

 • ประกาศ อบจ.แพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ฯ เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่าน
 • ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัด อบจ.แพร่ อ่าน
 • บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.แพร่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตรกรรม) และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)  อ่าน
 • ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในประเภทและระดับเดียวกัน สังกัดกองสาธารณสุข  อ่าน

ประกาศ

 • ประกาศ อบจ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการ อ่าน
 • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่าน
 • ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบจ.แพร่  อ่าน

ประกาศ ก.จ.จ.แพร่

 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.2564 อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564 อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื่้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564  อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564 อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564  อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564  อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564  อ่าน
 • ประกาศก.จ.จ.แพร่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2563  อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563  อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง ด้านพัสดุ พ.ศ.2563  อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ. แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563  อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 อ่าน
 • ประกาศ ก.จ.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  อ่าน