กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565  นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ราย  และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 ราย สังกัดกองสาธารณสุข เพื่อเข้ารับการสั่งจ้างพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ต่อไป
 •  

 • เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  นายวัฒนา ผาทอง และนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 ราย  เพื่อเข้ารับการสั่งจ้างพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ต่อไป

       


 • วันที่ 13 ธันวาคม 2564 บรรยากาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2564

         


 • เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1/2564

      


 • เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว

                     


 • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กองการเจ้าหน้าที่  ได้ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

       


 • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

   


 • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์โดยสารปรับอากาศ)

                           


 • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

             


 • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์โดยสารปรับอากาศ) ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณากำหนดวันเวลาสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือก

       


 • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้มีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ชั้น 2 อาคาร 2

          


 • เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 1

   


 • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และลูกจ้างประจำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ได้มีการประชุมซักซ้อมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

  


 • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่  เวลา 09.30 น.

 


 • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน ขึ้นดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน


 • เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 อัตรา โดยในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว ซึ่งมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่14 ก.ย.2564 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาประกาศการรับสมัคร กำหนดวัน เวลา รับสมัคร ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้นำเสนอให้นายกอบจ.แพร่พิจารณาลงนามในประกาศรับสมัครเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไป


การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

         


 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์โดยสารปรับอากาศ) จำนวน 1 อัตรา โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ซึ่งมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศรับสมัครเพื่อกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงมีการกำหนดให้รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดการรับสมัครให้ผู้สนใจคอยติดตามประกาศจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ทางเว็ปไซต์ www.phraepao.go.th หัวข้อ "ประกาศงานสรรหาบุคลากร"

       


 • เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการดำเนินการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และคณะกรรมการได้ร่วมกันสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องขอโอนดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ขอโอน
 •