กองการเจ้าหน้าที่
ภารกิจของส่วนราชการ

1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานสรรหาบุคคล ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.
งานการย้าย/โอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
งานรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น
งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ อปท.
งานการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
งานกรณีการออกจากราชการ/การกลับรรับราชการของข้าราชการ
งานรับรองเวลาทวีคูณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
งานการตรวจรับรองบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
งานปรับปรุงโครงสร้างและแผนอัตรากำลังบุคลากร อบจ.
งานกำกับ ดูแลระบบฐานข้อมูลประวัติบุคลากร อบจ.
งานผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
งานระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการ
งานการหารือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านบริหารงานบุคคล
งานวิเคราะห์หาปริมาณงานบุคคลากร ของแผนอัตรากำลัง
งานเลขานุการคณะกรรมการ ก.จ.จ.
งานรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
งานธุรการฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การงานประวัติผู้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (สปสช.)
งานจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

งานผนพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร
งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
งานข้อมูลประวัติบุคลากร (ก.พ.7)
งานเลื่อนระดับสายงานผู้ปฏิบัติ
งานบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
งานจัดทำบัตรประจำตังเจ้าหน้าที่ของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
งานฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน
งานการขอศึกษาต่อ และทุนการศึกษาของบุคลากร อบจ.
งานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่งบุคคล
งานติดตามภารกิจถ่ายโอนบุคลากร มาสังกัด อบจ.
งานเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาฝึกงาน
งานบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ
งานควบคุม ตรวจสอบ เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
งานปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
งานผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

ตรวจสอบ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณของส่วนราชการ
งานควบคุมและตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ
งานควบคุม และเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
งานควบคุมทะเบียนประวัติพัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนราชการ
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และมูลเหตุแห่งการร้องเรียน ร้องเรียนร้องขอ
งานรับผิดชอบการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
งานการพิจารณาและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
งานการศึกษาวิเคราะห์วางแผน เสริมสร้างวินับและระบบคุณธรรมในกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง
่งานหามาตรการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง
งานให้ความเห็นและคำปรึกษาแนะนำหรือเสนอแนะทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานประมวลจริยธรรม
งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
งานส่งเสริม และพัฒนาให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีวินัยคุณธรรม และจริยธรรม
งานธุรการ สารบรรณของส่วนราชการ
งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
งานรวบรวม และจัดทำข้อมูลเพื่อบรรจุแผนพัฒนา และข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม
งานพิจารณาวินิจฉัยและให้ความเห็นเพื่อบรรจุแผนพัฒนา และข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และรายจ่ายเพิ่มเติม
งานพิจารณาวินิจฉัยและให้ความเห็นเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน และร้องขอความเป็นธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัด
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย