ข่าวประชาสัมพันธ์

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น

     

  • ประกาศรับสมัครสรรหารและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนนต์ (รถยนต์โดยสารปรับอากาศ)  อ่าน
  • ประกาศ อบจ.แพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ฯ เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่าน
  • ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัด อบจ.แพร่ อ่าน
  • บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.แพร่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตรกรรม) และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)  อ่าน
  • ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในประเภทและระดับเดียวกัน สังกัดกองสาธารณสุข  อ่าน