กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-2485-8 โทรสาร 0-5451-1229
E-mail : [email protected] & Website : https://www.phraepao.go.th

 

ส่วนราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

203

ฝ่ายนโยบายและแผน

111

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

112

ฝ่ายงบประมาณ

113

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

111