กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
- งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- งานบริหารข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำวิชาการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานการโอนเงินงบประมาณ
- งานงบประมาณเพิ่มเติม
- งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- งานโครงการเงินอุดหนุน
- งานการขออนุมัติดําเนินการตามข้อบัญญัติฯ
- งานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ประจํากอง
- งานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
- งานจัดวางระบบควบคุมภายใน
- งานธุรการของแผนและงบประมาณ (งานทำลายเอกสาร)
- งานธุรการของฝ่ายงบประมาณและพัฒนา
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

- งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
- งานตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าประจำปี
- งานรวบรวมสถิติข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โตรงการประจำปี
- งานกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท. E-plan
- งานติดตามและประเมินผลการใช่้จ่ายเงินงบประมาณ
- งานจัดทำแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- งานตรวจติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานธุรการของฝ่ายติดตามและประเมินผล
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการงานนโยบาย อบจ.
- งานศึกษาวิเคราะห์ วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.
- งานรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์งานประชาสัมพันธ์
- งานวางแผนแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
- งานพิจารณาวางแผนหลักเกณฑ์ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- งานออกแบบ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
- งานประสานเพื่อการประชาสัมพันธ์ กับสื่อมวลชนต่างๆ
- งานรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อการประชาสัมพันธ์
- งานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ อบจ.
- งานบันทึกภาพถ่ายกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์
- งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ อบจ.
- งานจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศองค์การ
- งานรายงานผลกิจกรรมของ อบจ.
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย