ลงพื้นที่ตรวจติดตามขั้นตอนการเจาะตรวจสอบความหนาของชั้นพื้นทาง (คอริ่ง) โครงการที่ได้รับการจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจติดตามขั้นตอนการเจาะตรวจสอบความหนาของชั้นพื้นทาง (คอริ่ง) โครงการที่ได้รับการจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลงพื้นที่สำรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

การจัดทำข้อมูลสำหรับการเตรียมการชี้แจงประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 (เงินอุดหนุน)
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำข้อมูลสำหรับการเตรียมการชี้แจงประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 (เงินอุดหนุน)

ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ในช่วงฤดูแล้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ในช่วงฤดูแล้ง

ประชุมประจำเดือนกองแผนและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนกองแผนและงบประมาณ

เข้าร่วมประชุมแนะนำโครงการ ติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมแนะนำโครงการ ติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “

เข้าร่วมประชุมระดมความคิด จัดทำร่างนำเสนอการจัดตั้งสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณของ อบจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมระดมความคิด จัดทำร่างนำเสนอการจัดตั้งสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณของ อบจ.

ประชุมทางไกลเกษตรแบบยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทางไกลเกษตรแบบยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนด้านการศึกษา อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนด้านการศึกษา อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนด้านการศึกษา อบจ.แพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนด้านการศึกษา อบจ.แพร่