ตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0004 บ้านอัมพวัน – บ้านหนองสุวรรณ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0004 บ้านอัมพวัน – บ้านหนองสุวรรณ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยมี เจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ